Αρχειοθέτηση
Πληκτρολογείστε στα κουτιά για αναζήτηση
Φάκελος
Περιγραφή
Διατήρηση

Η Αρχειοθέτηση διευκολύνει:
  • το χαρακτηρισμό του Φακέλου Φ. κάθε εγγράφου και
  • τον ορισμό του χρόνου Διατήρησης αυτού.

GΘ@2017